info@chs-studio.com Biuro: +48 512 14 13 13          Produkcja: +48 536 14 13 13

Ogólne Warunki Handlowe

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców i określają zasady przyjęcia i realizacji zamówień przez CHS-Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Andrzeja Struga 23 lok. B1, 95-100 Zgierz KRS: 0000695573, NIP: 7322186534.– dalej zwaną CHS Studio, w transakcjach handlowych zawieranych z ich udziałem.

1.2. Użyte poniżej określenia rozumiane są w sposób następujący:

 • Ogólne Warunki – Ogólne Warunki Handlowe firmy CHS Studio sp. z o.o.
 • CHS Studio – CHS Studio sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 23 lok. B1, 95-100 Zgierz
  KRS:
  0000695573, NIP: 7322186534
 • Zamawiający – przedsiębiorca tj. osoba fizyczna dokonująca zamówienia związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 • Zamówienie – Oświadczenie woli Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej, skierowane na adres: info@chs-studio.com lub druk@chs-studio.com zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Zleceniobiorcą.

1.3 Wszystkie informacje o towarach i usługach oferowanych przez CHS Studio umieszczone na stronie internetowej lub w folderach reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub 661k.c. Informacje powyższe mają wyłącznie charakter informacyjny.

1.4 CHS Studio zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach w każdym czasie, poprzez publikację na stronie internetowej ich nowej wersji. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian będą realizowane na poprzednio obowiązujących zasadach.

 1. Zawarcie umowy.

2.1. Zawarcie umowy następuje poprzez zaakceptowanie przez CHS Studio otrzymanego od Zamawiającego zamówienia, które jest podstawą do jego realizacji oraz wzajemnych rozliczeń finansowych.

2.2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków przez Zamawiającego.

2.3. Zamawiający jest zobowiązany do podania w zamówieniu danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.4. Zamówienie powinno zawierać:

 • dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury,

 • dane kontaktowe Klienta (telefon, e-mail),

 • rodzaj zamawianej usługi,

 • ilość,

 • cena,

 • czas realizacji,

 • termin płatności,

 • projekt graficzny (* jeśli dotyczy),

 • sposób odbioru przedmiotu zamówienia.

2.5 W przypadku uzgodnienia i zaakceptowania zmian do przyjętego zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do poniesienia wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów dodatkowych, włącznie z kosztami związanymi z przestojem maszyn. Za zmiany uważane są także powtórzenia wydruków próbnych, czy prototypów, wymagane przez Zamawiającego z powodu nieistotnych odstępstw od powierzonych materiałów.

 1. Projekty, wydruki próbne, pliki i ich koszty

3.1. Realizacja zamówienia następuje w oparciu o projekt dostarczony przez Zamawiającego lub przygotowany przez CHS Studio w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.2 W przypadku wykonania zamówienia z gotowych materiałów graficznych przekazanych CHS Studio przez Zamawiającego, CHS Studio nie ponosi odpowiedzialności za ich niewłaściwe przygotowanie, niezgodność ze sztuką projektowania, merytoryczną zawartość, błędy językowe i inne błędy, które nie powstały po stronie CHS Studio.

3.3 Materiały do druku Zamawiający jest zobowiązany przygotować i dostarczyć w sposób obowiązujący w firmie CHS Studio, opisany na stronie internetowej https://www.chs-studio.com. Przygotowanie materiałów do druku, które będą niezgodnie z ww. specyfikacją będzie wiązało się to z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

3.4 Pliki otrzymane od Zamawiającego CHS Studio weryfikuje wyłącznie pod kątem ich prawidłowego przygotowania technicznego (format, rozdzielczość, kolorystyka itd.). W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, CHS Studio niezwłocznie zgłasza to Zamawiającemu, celem wprowadzenia stosownych poprawek. W przypadku, gdy poprawki nie zostaną dokonane i decyzją Zamawiającego zamówienie nadal realizowane będzie w oparciu o nieprawidłowo przygotowany plik, Zamawiający nie ma prawa zgłoszenia reklamacji z tytułu złej jakości wydruku. W przypadku, gdy wymagane będą wydruki próbne, koszty ich realizacji zostaną doliczone do faktury.

3.5 CHS Studio zobowiązuje się wykonać zamówienie tak dobrze, jak jest to technicznie możliwe. W wykonaniu umowy dopuszcza się drobne odchylenia od wzoru, w tym w zakresie wyglądu, jak i koloru, uwarunkowane możliwościami technicznymi Zleceniobiorcy. CHS Studio nie ponosi odpowiedzialności za drobne odchylenia od wzoru, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej, tym samym odchylenia te nie mogą stanowić podstaw reklamacji.

3.6 Przy druku na powierzonych materiałach CHS Studio nie odpowiada za stopień ich przydatności, jak i za ewentualne wady, czy też uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie drukowania. W przypadku ich wystąpienia CHS Studio zobowiązuje się jednak do niezwłocznego wstrzymania drukowania i poinformowania Zamawiającego, iż nie jest możliwe drukowanie według wcześniej ustalonego sposobu. Wstrzymanie druku nie jest możliwe w przypadku tkanin bawełnianych.

3.7. Zamawiający jest zobowiązany przeglądać przekazane mu wydruki próbne celem znalezienia ewentualnych błędów w druku oraz innych uchybień, a w przypadku ich stwierdzenia, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia CHS Studio o ich istnieniu. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków Zamawiający traci prawo do powoływania się na ich istnienie w okresie późniejszym.

3.8. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć firmie CHS Studio wysokiej jakości cyfrowy wydruk (proof), który następnie musi zostać zaakceptowane przez strony. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, Zamawiającemu przyjmuje na siebie ryzyko rozbieżności kolorystycznej oraz braku zgodności wydruku z wzorcem, a wszelkie roszczenia w tym zakresie nie zostaną przez CHS Studio uznane.

3.9 W przypadku, gdy zamówienie realizowane jest techniką cyfrową, ze względów technologicznych nie jest możliwe wykonanie koloru zgodnego z obowiązującą skalą Pantone, RAL bądź HKS. W związku z powyższym, CHS Studio zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w kolorystyce możliwie najbliższej do koloru pożądanego, w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego wydruk (proof) lub chromalin i nie ponosi odpowiedzialności za występujące rozbieżności w kolorystyce, wynikające z przyczyn wskazanych powyżej.

3.10 Przy złożeniu powtórnego zamówienia na druk tej samej pracy wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów Zamawiający może zażądać ponownej pisemnej akceptacji próby kolorystycznej druku.

3.11 Materiały przekazane przez Zamawiającego do wykonania zlecenia (proof, cromalin), płyty CD/DVD, projekty, slajdy, zdjęcia, klisze, pendrive i inne nośniki służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają własnością CHS Studio. Materiały te podlegają zwrotowi wyłącznie na pisemne życzenie Zamawiającego złożone w momencie składania zamówienia lub najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przesłania ich do CHS Studio. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do odbioru w/w materiałów w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji zlecenia.

 1. Terminy realizacji zamówienia.

4.1. Termin realizacji zamówienia ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie..

4.2 Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od nakładu oraz stopnia skomplikowania zamówienia i liczony jest od momentu zawarcia umowy, pod warunkiem, uprzedniego dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów, niezbędnych do wykonania zamówienia, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

4.3 Termin realizacji zamówienia ulega automatycznemu wydłużeniu o czas, w przeciągu którego Zamawiający opóźnia się z wywiązaniem się ze swoich obowiązków lub o czas niezbędny do jego realizacji w związku ze zmianą zakresu zlecenia.

4.4. CHS Studio nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie terminu realizacji zamówienia spowodowane zdarzeniami, na które CHS Studio nie ma i nie miało wpływu, dotyczy to również okoliczności które występują u dostawców CHS Studio. W takim przypadku CHS Studio informuje Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody oraz o jej ustąpieniu. Firma CHS Studio odpowiada z tytułu poniesionej przez Zamawiającego szkody, tylko wówczas, gdy termin realizacji zamówienia nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jej pracowników, przy czym odszkodowanie nie może wówczas przekraczać 10% wartości zamówienia.

4.5 Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie wydania towaru Zamawiającemu lub kurierowi realizującemu dostawę w zależności od opcji wskazanej w zamówieniu.

 1. Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia.

5.1. Firma CHS Studio pakuje towar wg swoich standardów. Niestandardowy sposób pakowania wymaga dostarczenia przez Zamawiającego pisemnego szczegółowego opisu składania i pakowania towaru.

5.2. Zamówiony towar może zostać odebrany osobiście przez Zamawiającego z firmy CHS Studio. W przypadku zamówienia dostawy kurierskiej towar zostanie dostarczony Zamawiającemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje CHS Studio. W przypadku wysyłki za pośrednictwem kuriera, ubezpieczenie na czas transportu realizowane jest tylko na wyraźne życzenie i koszt Zamawiającego.

5.3. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Zamawiającego.

5.4 Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego.

5.5. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania przez CHS Studio zamówionego towaru Zamawiającemu lub w przypadku dostawy kurierskiej, przewoźnikowi. Firma CHS Studio, w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, utratę lub uszkodzenie zamówionego towaru powstałe, od przyjęcia go do przewozu przez przewoźnika, aż do wydania go Zamawiającemu oraz za opóźnienia w przewozie.

 1. Ceny – zapłata

6.1. Podstawą do rozliczeń finansowych są ceny określone w zaakceptowanym i złożonym zamówieniu, przyjętym do realizacji przez CHS Studio. Wszystkie ceny (w podanej walucie) są cenami netto. Cena nie obejmuje kosztu przesyłki i podatku VAT.

6.2. CHS Studio ma prawo do żądania wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji zamówienia.

6.3 Jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą należności z tytułu dotychczas zawartych umów z CHS Studio albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki – firmie CHS Studio przysługuje prawo do odmowy zawarcia nowej umowy, natychmiastowego rozwiązania obowiązującej umowy lub prawo wstrzymania realizacji zamówienia lub odmowy wydania towaru do czasu uregulowania przez Zamawiającego jego zobowiązań wobec CHS Studio. W takim przypadku, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

6.4 Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Zamawiający realizuje w terminie wskazanym na fakturze.

6.5 Płatność winna być dokonana przelewem na rachunek bankowy CHS Studio lub gotówką w jej kasie. Termin ten uznaje się za dochowany, gdy w zakreślonym terminie następuje uznanie rachunku bankowego CHS Studio należną płatnością.

6.6. Niedochowanie wskazanego terminu płatności upoważnia CHS Studio do naliczenia odsetek za opóźnienie w płatnościach według następujących zasad. Za okres pierwszych 30 dni opóźnienia w zapłacie CHS Studio zachowuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych, zaś począwszy od 31 dnia opóźnienia CHS Studio ma prawo do naliczania odsetek umownych w maksymalnej wysokości. Jednocześnie Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez CHS Studio, z tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności z wystawionych faktur VAT.

6.7 Dokonane płatności zostają zarachowane przez CHS Studio w pierwszej kolejności na należności najstarsze, a w szczególności na istniejące zobowiązanie z tytułu odsetek za zwłokę.

6.8 W przypadku, gdy po zawarciu umowy stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność płatniczą Zamawiającego, CHS Studio ma prawo powstrzymać się z realizacja zamówienia wyznaczając Zamawiającemu termin na uzgodnienie zabezpieczenia zapłaty, nie krótszy niż 10 dni, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz CHS Studio kary umownej w wysokości 20% wartości złożonego zamówienia.

 1. Prawa autorskie

7.1 Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub ochronnych dla wzorów i projektów, które przekazuje CHS Studio celem realizacji zamówienia. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które CHS Studio otrzymał od Zamawiającego, w celu realizacji zamówienia.

7.2 CHS Studio posiada wyłączne prawa autorskie do oferowanych produktów, wykonanych projektów, rysunków, wzorów i innych dokumentów. Wszystkie dokumenty oraz pliki przetworzone do druku pozostają własnością firmy CHS Studio i bez jej pisemnej zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Projekty, rysunki, wzory i inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji zamówienia stanowią przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie.

7.3. CHS Studio ma prawo wykorzystania produktów wykonanych na rzecz Zamawiającego w materiałach informacyjnych i reklamowych, stronie www oraz jako próbek możliwości technicznych CHS Studio. Ponadto, ma prawo zamieszczenia w materiałach reklamowych CHS Studio informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody, powinien zastrzec to w formie pisemnej, w momencie złożenia zamówienia.

7.4. Za zgodą Zamawiającego, CHS Studio może uwidocznić logo firmy CHS Studio na wytworzonych produktach.

 1. Rękojmia za wady

8.1. Wobec udzielonej gwarancji strony wyłączają w całości stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

 1. Gwarancja

9.1 Na flagi, maszty i akcesoria CHS Studio udziela gwarancji jakości obejmującej trwałość kolorów, zmiany w strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężenie) powstałe w toku prawidłowej eksploatacji, trwałość szycia oraz elementów mocujących.

9.2 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia, użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania, nieprawidłowego zainstalowania, instalowania w warunkach odbiegających od przeciętnych (np. silne wiatry, kwaśne deszcze, bliskość źródła zanieczyszczenia), zdarzeń losowych, aktów wandalizmu oraz szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywania, konserwacji, transportu bądź narażeniu na oddziaływanie innych szkodliwych czynników.

9.3 Przed złożeniem masztu należy go dokładnie wyczyścić. CHS Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe na skutek składania lub rozkładania zanieczyszczonego masztu.

9.4 Flaga przed jej spakowaniem do torby winna zostać dokładnie wysuszona. CHS Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odbarwienia powstałe na skutek przechowywania źle wysuszonej lub zabrudzonej flagi.

9.5 CHS Studio nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie flag i akcesoriów powstałe na skutek montażu lub demontażu flagi dokonanego niezgodnie z instrukcją.

9.6 W przypadku druku na powierzonych materiałach firma CHS Studio nie ponosi za nie odpowiedzialności.

9.7 Ze względu na technologię produkcji przyjmuję się 5% granicę tolerancji w wielkości wydruków na poliestrze. Oznacza to, że wydruki mogą być 5% większe lub mniejsze od zakładanego rozmiaru docelowego. Tym samym, stwierdzenie istnienie rozbieżności w wielkości przedmiotowych wydruków, w w/w zakresie, nie podlega reklamacji.

9.8 Termin gwarancji liczony jest od daty zakupu wskazanej na oryginale dowodu zakupu i wynosi :

 • Na flagi – 6 miesięcy
 • Na maszty – 12 miesięcy
 • Na akcesoria – 12 miesięcy.

9.9 W przypadku stwierdzeniu wad lub braków Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, poinformuje o powyższym CHS Studio. Po tym terminie Zamawiający traci uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji.

9.10 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone na piśmie, zawierające dokładny opis stwierdzonej wady lub braku.

9.11 Termin na ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji wynosi 14 dni roboczych, od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego.

9.12. CHS Studio w trakcie procesu rozpatrywania zgłoszonej reklamacji, w razie zaistnienia takiej konieczności, może zażądać od Zamawiającego okazania reklamowanego towaru pracownikowi firmy CHS Studio w miejscu, gdzie towar się znajduje lub też przesłania reklamowanego towaru do siedziby CHS Studio. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne pokrowce i zabezpieczony do transportu.

9.13 W przypadku uznania reklamacji, CHS Studio uzupełni ewentualne braki lub dokona naprawy lub wymiany wadliwego towaru na inny. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będą możliwe lub koszty z tym związane przewyższają jego cenę, CHS Studio zwróci Zamawiającemu równowartość uiszczonej ceny lub zaoferuje inny towar.

9.14 Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.

9.15 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za reklamowany towar.

 1. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

10.1. Zamawiający zobowiązuje się wyłączyć firmę CHS Studio ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz wyłączyć firmę CHS Studio od odpowiedzialności za treść zawartą w wytworzonych produktach. Wszelką odpowiedzialność za treści będące przedmiotem druku wyłącznie ponosi Zamawiający.

10.2. Jeżeli wykorzystanie materiałów powierzonych CHS Studio przez Zamawiającego, do realizacji zamówienia wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich – Zamawiający zobowiązuje się wyłączyć firmę CHS Studio ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.

10.3. Firma CHS Studio nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez inne podmioty, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze podwykonawców.

 1. Postanowienia dodatkowe

11.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę CHS Studio.

11.2 Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym zamówieniu do potrzeb marketingowych firmy CHS Studio, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883).

11.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.4. Spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby CHS Studio.